Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia teleporad

w VEDAMED GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca – Vedamed Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 91-425 ul. Północna 46, KRS 0000932530, REGON  520453006, nr księgi rejestrowej 00000024734.
 2. Pacjent – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w Vedamed w ramach Teleporady;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin;
 4. Specjalista – lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w imieniu i na rzecz Vedamed;
 5. Teleporada – porada medyczna udzielona przez specjalistę Vedamed za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, w tym w szczególności połączenia telefonicznego, czatu online, połączenia video, komunikatora;
 6. Umowa – umowa o udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady;

§ 2.

 1. Teleporady udzielane są w ramach następujących specjalizacji:
  • psychiatria;
  • medycyna rodzinna
  • onkologia.
 2. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności przeprowadzenie badania podmiotowego, omówienie wyników badań i ewentualnej dalszej terapii, udzielenie informacji co do przyjmowanych leków, wystawienie e-recept.
 3. W ramach Teleporady nie mogą być udzielone świadczenia:
  • związane z przeprowadzeniem badania przedmiotowego pacjenta,
  • skutkujące wypisaniem e-recepty na leki z grupy: opioidy i benzdodiazepiny,
  •  innymi stanami wymagającymi wezwania karetki pogotowia lub hospitalizacji.
 4. Teleporady świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do regulaminu organizacyjnego Vedamed. Wyciąg z cennika stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Warunkiem korzystania z Teleporad jest:
  • rejestracja Pacjenta;
  • akceptacja postanowień Regulaminu;
  • opłacenie usługi.
 6. Udzielenie Teleporady wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: dostęp do internetu, dostęp do mikrofonu lub możliwości pisania poprzez czat.

§ 3.

 1. Rejestracji Pacjenta można dokonać:
 2. telefonicznie, pod numerem telefonu +48 737 184 120;
 3. poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej: www.cannmed.pl. 
 4. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
 5. imię i nazwisko;
 6. numer PESEL;
 7. adres zamieszkania;
 8. numer telefonu;
 9. w przypadku Teleporad za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu online lub połączenia video – adres e-mail;
 10. w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego.
 11. W trakcie rejestracji Pacjent wskazuje, a w przypadku rejestracji telefonicznej ustala z pracownikiem Vedamed, datę oraz godzinę Teleporady. Pomyślne zakończenie procesu rejestracji oraz pozytywne zakwalifikowanie pacjenta do terapii jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 12. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je Specjaliście najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną  dokumentację w formie skanu (w formacie pdf) na adres mailowy: gabinet@cannmed.pl. Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

§ 4.

 1. Płatność za Teleporadę następuje przed wykonaniem usługi, w jednej z następujących form płatności:
 2. przelew bankowy;
 3. link przenoszący do płatności poprzez: Blik, mbank, Millenium, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander, ING, Alior Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Inteligo.
 • Brak płatności przed rozpoczęciem Teleporady stanowi podstawę do odmowy świadczenia usługi i jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 • Ceny świadczonych usług podawane są na stronie www.cannmed.pl w złotych polskich i są zwolnione z VAT.
 • W przypadku, gdy Pacjent po podaniu danych został zakwalifikowany do e-wizyty, Usługodawca potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwość odbycia e-wizyty i jej termin, a ponadto przesyła link umożliwiający dokonanie przedpłaty za E-wizytę.

§ 5.

 1. Pacjent ma prawo rezygnacji lub zmiany terminu Teleporady najpóźniej do 24h przed planowanym rozpoczęciem teleporady. O decyzji Pacjent zawiadamia Vedamed telefonicznie (nr tel. +48 737184120 ) lub pocztą elektroniczną na adres gabinet@cannmed.pl.
 2. W przypadku nieodwołania terminu i nie przystąpienia do e-wizyty, uiszczona przez Pacjenta przedpłata e-wizyty nie podlega zwrotowi. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności po stronie Pacjenta, które uniemożliwiły mu odbycie ewizyty i jej wcześniejsze odwołanie, Usługodawca może zwrócić Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty.
 3. Przez nieprzystąpienie do e-wizyty rozumie się niepołączenie Pacjenta z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu w ciągu 10 minut od zarezerwowanej godziny e-wizyty. Usługodawca nie ma obowiązku przedłużenia e-wizyty jeżeli Pacjent przystąpił do niej spóźniony.
 4. W przypadku rezygnacji z Teleporady po dokonaniu zapłaty za usługę, Pacjentowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 5. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, Vedamed niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi. W takim przypadku Pacjentowi przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

§ 6.

 1. Teleporada jest udzielana w terminie oraz formie ustalonej zgodnie z § 3 ust. 3. Zmiana terminu lub formy udzielenia Teleporady możliwa jest do 24h od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwotnie ustalonym terminie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. Zmiany należy dokonać w jeden ze sposobów wskazanych w § 3 ust. 1.
 2. W celu wykonania usługi, wyznaczony Specjalista kontaktuje się z Pacjentem w ustalonej formie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Umowy.
 3. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez Pacjenta w trakcie rejestracji.
 4. Czas trwania Teleporady wynosi ok. 15 minut. W uzasadnionych przypadkach Specjalista może przedłużyć czas jej trwania.
 5.  Pacjent zobowiązany jest połączyć się z Usługodawcą w celu odbycia e-wizyty za pośrednictwem Serwisu poprzez link, który Usługodawca wyśle do Pacjenta drogą mailową  co najmniej 1,5 godziny przed zarezerwowanym terminem E-wizyty.
 6. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów niecenzuralnych, naruszających dobra osobiste innych osób, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Naruszenie powyższego obowiązku stanowi podstawę odmowy udzielenia Teleporady lub zaprzestania dalszego jej udzielania.
 7. Vedamed nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i informacji przekazanych przez pacjenta.
 8. W przypadku Pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego Pacjenta.
 9. Za zgodą Pacjenta, Teleporada może być rejestrowana. W takim przypadku zapis Teleporady dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta na nośniku elektronicznym.

§ 7.

 1. Pacjentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej gabinet@cannmed.pl, telefonicznie +48 737184120, lub na adres siedziby spółki ul. Północna 46, 91-425 Łódź.
 2. Reklamację rozpoznaje się w terminie 7 dni od dnia jej wpłynięcia.

§ 8.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27/12/2021 r.